Истории от първия ден

Къпането на бебето е едно от най-големите предизвикателства за родителите. Изглежда сложно, но са нужни само няколко хитринки, за да се получи. Бочко е до теб от първия ден и ще ти помогне да превърнете къпането в забавен ритуал, изпълнен с игри и детски смях. Можеш да се вдъхновиш от историята на Силвия, която разказва за приключенията на своите три малки деца в банята. След това отговори на въпросите ни и можеш да спечелиш награда.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦОНАЛНА КАМПАНИЯ „БОЧКО ИСТОРИИ ОТ ПЪРВИЯ ДЕН”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА. СЪЩНОСТ НА ИГРАТА.

1.1. Кампания „БОЧКО ИСТОРИИ ОТ ПЪРВИЯ ДЕН”, наричана по-долу „Играта“ и/или „Кампанията“ се организира и провежда от „ЛАВЕНА“ АД, ЕИК 837066835, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, Индустриална зона, ПК 114, e-mail: office@lavena.bg и „ЛАВЕНА МЪРЧАНДАЙЗИНГ“ ЕООД, ЕИК 200760724, със седалище и адрес на управление в София, 1407, ул. „Златен рог“ 20-22, електронна поща: bochko@lavena.bg. Двете дружества, наричани по-долу за краткост „Организатор/и” работят съвместно с подизпълнител „Ол ченълс комюникейшън“ ЕООД, ЕИК 131350957, със седалище и адрес на управление в София, бул. Сливница 245, ет. 2 , e-mail: office@all-channels.com. Подизпълнителят ще създаде страница на Кампанията в интернет на адрес http://bochko.bg/otparviaden, ще събере и обработи регистрациите на участниците в нея и ще осигури теглене и публикуване на наградите на създадения адрес.

 

1.2. Същност на играта – Кампанията „Бочко Истории от първия ден“ или тук наричаната Игра, се осъществява единствено в интернет на адрес http://bochko.bg/otparviaden/, състояща се в регистриране на физическо лице по описания по – долу начин с цел спечелване на награда. Наградите представляват: 1 бр. Eргономична раница Boba 4G Peak, 3 бр. Canpol Меки образователни кубчета (6 елемента), 3 бр. Beluga Комплект дървени кубчета със сортер (100 елемента), 30 бр. Комлект Бочко „От първия ден“.

 

1.3. Участниците се информират за Кампанията с текстовете на страницата на Бочко, Facebook страницата https://www.facebook.com/bochko.bg/ и публикуваните настоящи Правила за участие. Всеки, който желае да участва може да се регистрира, ако отговаря на условията и предостави информирано, доброволно и изрично съгласие за съответна информация, описана по-долу.

 

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ

2.1. Периодът на участие в Кампанията е разделен на три етапа, категоризирани по конкретен начин, както следва:

I Етап – 00:00 часа на 21.09.2018 г. до 23:59 часа на 05.10.2018 г. – категория „Подсичане“

II Етап – 00:00 часа на 06.10.2018 г. до 23:59 часа на 20.10.2018 г. – категория „Kъпане“

III Етап – 00:00 часа на 21.10.2018 г. до 23:59 часа на 04.11.2018 г. – категория „Мазане“

 

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

 

3.2. В Кампанията нямат право да участват:

3.2.1. малолетни и непълнолетните лица, лица, поставени под пълно или ограничено запрещение;

3.2.2. служители на Организаторите, както и членове на техните семейства (съпруг/-а, родител/-и, брат/ сестра, деца).

 

ЧАСТ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Участникът ще се запознае кратка история (текст), от която ще бъдат изведени 5 въпроса. Участникът следва да отговори на 5-те въпроса, за да се регистрира и да участва за спечелване на награда. Независимо дали е отговорил правилно или не – и в двата случая има възможността да участва за награда. След отговарянето на въпросите всеки Участник следва да се регистрира в интернет на адрес http://bochko.bg/otparviaden чрез използване на бутон с надпис РЕГИСТРАЦИЯ, като попълни съответни данни и даде изрично съгласие за тяхното събиране, съхраняване и обработване за посочените в Част 10. по-долу цели, както и да даде съгласието си да се включи в Играта. Данните, които следва да се предоставят за регистриране и участие са: две имена, електронен адрес. За всеки от трите етапа, описани по-горе, ще има различна кратка история (текст), от която отново ще бъдат извадени 5 въпроса, на които следва да отговори Участникът с цел да се регистрира и да участва за спечелването на награда. Участниците, спечелили награда, е необходимо да предоставят следните допълнителни данни: телефон за контакт, адрес за доставка.

 

4.2. Във всеки един от описаните по-горе етапи, Участникът има право да се регистрира само по веднъж, за да участва в играта за награди. В случай, че Участник направи опит да манипулира по какъвто и да е начин компютърната система на Играта, Организаторът има правото да го отстрани от участие.

 

4.3. Регистрацията за участие и самото участие в Играта, както и спечелването и получаването на награди от Играта, не е обвързано с покупка на продуктите на Организатора от Участниците и/или печелившите.

 

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. В Кампанията ще бъдат раздадени общо 37 награди, както следва:

5.1.1. Етап I: 1 брoй Ергономична раница Boba 4G Peak и 10 броя Комплект Бочко “От първия ден“ за Участниците, регистрирали се в периода от 21.09.2018 г. до 05.10.2018 г. Участниците узнават дали печелят след края на съответния етап от кампанията, съгласно описния в т.2.1 период. До една седмица след спечелването на наградата, Печелившите участници ще получат наградата при условията на Част 7.

5.1.2. Етап II: 3 броя Canpol Меки образователни кубчета (6 елемента) и 10 броя Комплект Бочко “От първия ден“ за Участниците, регистрирали се в периода от 06.10.2018 г. до 20.10.2018 г. Участниците узнават дали печелят след края на съответния етап от кампанията, съгласно описния в т.2.1 период. До една седмица след спечелването на наградата, Печелившите участници ще получат наградата при условията на Част 7.

5.1.3. Етап III: 3 броя брой Beluga Комплект дървени кубчета със сортер (100 елемента), 10 броя Комплект Бочко “От първия ден“ за Участниците, регистрирали се в периода от 21.10.2018 г. до 04.11.2018 г. Участниците узнават дали печелят след края на съответния етап от кампанията, съгласно описния в т.2.1 период. До една седмица след спечелването на наградата, Печелившите участници ще получат наградата при условията на Част 7.

 

5.2. Печелившите участници нямат право да получат паричната равностойност на наградите.

 

5.3. Пълният списък с печелившите по т. 5.1.1, т. 5.1.2 и т. 5.1.3. ще бъде обявяван и достъпен на уеб-страницата на кампанията bochko.bg/otparviaden в секцията Печеливши.

 

ЧАСТ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите по т. 5.1.1, т. 5.1.2 и т. 5.1.3 ще бъдат изтеглени на случаен принцип между участниците, отговарящи на изискванията за участие в кампанията и попълнили регистрационна форма. Механизмът на теглене се програмира в софтуер, който разпределя наградите за периода на кампанията, и на принципа на случайните числа „тегли“ печеливши от целия период на кампанията.

 

6.2. Всеки Участник, който отговаря на условията, описани в настоящите Официални правила, има право да участва в Играта. Организаторите си запазват правото да не дадат награда на участник по т. 5.1.1., т. 5.1.2 и т. 5.1.3, който не е попълнил коректно всички полета, които се изискват при регистрация.

 

ЧАСТ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. За наградите по т. 5.1.1, т. 5.1.2 и т. 5.1.3:

 

7.1.1. Спечелилите награда по т. 5.1.1, т. 5.1.2 и т. 5.1.3 предоставят данни за доставка по описания в т. 4.1 механизъм.

 

7.1.2. Наградата се получава по куриер за сметка на Организатора чрез посочения от печелившия Участник, телефон за контакт и адрес за доставка. Печелившият Участник следва да осигури и уговори удобен ден и час за доставка на наградата. Във всички случаи доставката следва да бъде направена от 09:00 до 17:00 часа в рамките на 3 работни дни, считано от уговарянето на удобен ден и час за доставка между куриерската фирма и печелившия Участник, само на територията на Република България.

 

7.1.3. Ако печелившият Участник е предоставил неточен или некоректен телефон за контакт и адрес за доставка и/или не бъде открит на посочения от него адрес при посещение на Куриера, Организаторът не носи отговорност за недоставяне на наградата.

 

ЧАСТ 8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник да се идентифицира и/ или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

 

8.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

 

8.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи участието в Играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.

 

8.4. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на Facebook страницата и интернет страницата на марката на Организатора - Бочкo, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/ или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на Играта. При прекратяване на Играта по силата на тази точка, Организаторите се задължават да унищожат всички събрани до момента на прекратяването от тях лични данни на участници в срок до 10 работни дни от обявяване на прекратяването и нямат право да ги съхраняват или използват за никакви цели.

 

8.5. Организаторът си запазва правото да изтрие служебно и без предупреждение и да не допусне за спечелване на награди Участници, които не отговарят на описаните в настоящите правила условия за участие.

 

8.6. Организаторът се задължава да изтрие служебно вече регистрирал се в Играта Участник, в случай, че Участникът е изразил писмено (чрез изпращане на съобщение на посочен от Организатора за целта пощенски адрес или адрес на електронна поща, или чрез Фейсбук-страницата и интернет страницата на марката Бочко или на Играта) това свое желание.

 

ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

9.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им, както и да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

 

ЧАСТ 10. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИГРАТА.

10.1. Събирането, съхраняването и обработването на лични данни по повод Играта се провежда със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни. Личните данни, които се събират и обработват за играта – Кампанията „Бочко Истории от първия ден“ са две имена, електронен адрес, телефон за контакт, адрес за доставка. Правно основание за обработването на личните данни е свободно изразеното, конкретно и информирано съгласие на всеки Участник, дадено предварително и без което не би могла да бъде извършена регистрация за участие в Играта.

 

10.2. Организаторите, в качеството им на Администратори на лични данни, поемат задължението да събират, съхраняват и обработват личните данни, предоставени от Участниците в Играта чрез „Ол ченълс комюникейшън“ ЕООД - администратор на лични данни, единствено за следните цели:

  1. Провеждане на Играта, включващо определяне на печелившите Участници и награди;

  2. Обявяване на двете имена и наградата на печелившите участници на онлайн страницата на Бочко – http://bochko.bg/otparviaden и Facebook страницата https://www.facebook.com/bochko.bg/

  3. Информиране и осъществяване на контакт по имейл с печелившите Участници;

  4. Доставка на наградите на печелившите Участници при предоставяне от тяхна страна на следните допълнителни данни: телефон за контакт, адрес за доставка;

Организаторът/ите, съвместно с подизпълнителя „Ол ченълс комюникейшън“ декларират и гарантират, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Правила. След изпълнение на предвидените цели Организаторите се задължават да унищожат данните на всички Участници, както и всички възможни връзки между тях, които биха могли да идентифицират определен участник, в срок до 04.11.2020 г. и личните не се изтриват преди изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните.

 

10.3. С участието си в Играта и приемането на настоящите Правила, Участниците декларират, че дават изричното си съгласие на Организаторът/ите да обработват личните им данни, описани в част 4., т.4.1, предоставени по механизма за участие в Играта, за по-горе описаните в т.10.2 цели, като са съзнават, че могат писмено да оттеглят съгласието си по всяко време и оттеглянето на съгласието по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото преди това съгласие.

 

10.4 Всички участници в играта предоставят на Организаторите доброволно необходимите за участие лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организаторите за целите на Кампанията.

 

10.5. Организаторите в качеството им на администратори на лични данни обработват личните данни съгласно приложимото национално и европейско законодателство, както и в съответствие с вътрешните си актове (правила) относно обработването на лични данни и приложимите мерки за тяхната защита. „Ол Ченълс Комюникейшън“ ЕООД, като подизпълнител в Кампанията, има право да ползва личните данни на участниците само по описания тук ред и за упоменатия срок и няма право да ги предоставя на трети лица или да ги ползва за друг клиент или марка, различна от Бочко.

 

10.6. Всеки участник има право писмено да поиска от Организаторите да упражни правата си във връзка с обработване на личните му данни, право на информиране, на коригиране, на изтриване, на ограничаване на обработването, на преносимост, на възражение, на подаване на жалба като изпрати съобщение на електронната поща: bochko@lavena.bg, включително и да оттегли съгласието си и да поиска личните му данни да не бъдат повече съхранявани и обработвани.

 

ЧАСТ 11. ДРУГИ

11.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила на Играта. Официалните правила са публикувани на страницата на Играта bochko.bg/otparviaden. С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите правила, с дадените съгласия и се задължават да спазват условията и сроковете на Играта. Организаторите си запазват правото по всяко време да променят или допълват Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на bochko.bg/otparviaden като конкретните промени се посочват с текст.

 

11.2. Спорове между Организатора и Участници, породени от тези правила или отнасящи се до тях, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или неизпълнение, както и споровете за попълване на празноти в правилата или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.